Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.

Bên vận chuyển

Bên vận chuyển được hiểu là các đơn vị vận chuyển trung gian hợp tác với E&S Việt Nam để giao sản phẩm, hàng hóa tới tay khách hàng như GHTK, Viettelpost…

Vai trò: Chịu trách nhiệm vận chuyển tài sản từ điểm A đến điểm B theo thỏa thuận.

Nghĩa vụ:

 • Đảm bảo vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn, đúng thời hạn.
 • Giao tài sản cho người có thẩm quyền nhận.
 • Chịu chi phí vận chuyển (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu tài sản bị mất, hư hỏng (trừ trường hợp miễn trừ).

Quyền hạn:

 • Kiểm tra tính xác thực của tài sản, vận đơn, chứng từ vận chuyển.
 • Từ chối vận chuyển tài sản không đúng hợp đồng.
 • Yêu cầu thanh toán cước phí đầy đủ, đúng hạn.
 • Từ chối vận chuyển tài sản cấm, nguy hiểm, độc hại nếu không khai báo.

Bên thuê vận chuyển

Vai trò: Bên giao tài sản cho bên vận chuyển và thanh toán cước phí.

Nghĩa vụ:

 • Thanh toán đầy đủ cước phí theo đúng thời hạn, phương thức thỏa thuận.
 • Cung cấp thông tin cần thiết liên quan về tài sản để đảm bảo an toàn vận chuyển.
 • Trông coi tài sản nếu có thỏa thuận (nhưng không được bồi thường nếu hư hỏng).
 • Cung cấp đầy đủ hóa đơn bán hàng tới người mua hàng.

Quyền hạn:

 • Yêu cầu vận chuyển tài sản đúng nơi, đúng hạn.
 • Nhận tài sản trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

 • Bên vận chuyển bồi thường cho bên thuê vận chuyển nếu tài sản bị mất, hư hỏng (trừ trường hợp miễn trừ).
 • Bên thuê vận chuyển bồi thường cho bên vận chuyển và bên thứ ba nếu tài sản nguy hiểm, độc hại không được đóng gói, bảo đảm an toàn.
 • Bên vận chuyển không chịu trách nhiệm nếu thiệt hại do bất khả kháng (trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc quy định khác).

Lưu ý:

 • Tóm tắt này chỉ nêu những điểm chính, cần tham khảo hợp đồng và pháp luật để biết đầy đủ.
 • Một số trường hợp có thể có quy định đặc biệt về nghĩa vụ và quyền hạn của hai bên.